مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6) فرضیه‌سازی و ملاک های انتخاب فرضیه

فرضیه‌‌سازی فرآیندی می باشد که طی آن پژوهشگر، ارتباط‌ی احتمالی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل خود را پیش‌بینی می کند. پژوهشگر در این مرحله بر اساس تئوری یا تئوری‌های انتخاب شده در چارچوب نظری پژوهش به شیوه قیاسی، فرضیه‌سازی را انجام می‌دهد و بر اساس فرضیه‌های پژوهش به طراحی مدل تحلیلی می‌پردازد (ساعی، 1381).

1- فرضیه‌ها بایستی با نظریه‌های انتخاب شده مرتبط باشند.

2- فرضیه‌ها بایستی دقیق، روشن، مشخص و جزئی باشند؛ یعنی فرضیه‌ها نباید دارای مفاهیمی باشند که آزمون‌پذیر نباشند.

3- فرضیه‌ها بایستی دارای مرجع تجربی باشند؛ یعنی نباید از مفاهیم انتزاعی غیر‌قابل اندازه‌گیری در فرضیه‌ها بهره گیری گردد.

4- فرضیه‌ها بایستی قابلیت پذیرفتن گزاره‌های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بازبینی‌اند، داشته باشند.

3-6-1) فرضیه‌های پژوهش

پس از تدوین سوال‌ها، فرضیه‌های پژوهش به صورت زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه اصلی

بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی ارتباط مستقیم ومعنی دار هست.

فرضیه های فرعی

1- بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار هست .

2- بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار هست.

3- بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معنی دار هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری