ایپراتروپیوم بروماید (ایپراترکس) Ipratropium Br/Salbutamol | اطلاعات دارویی

Ipratropium Br/Salbutamol

ایپراتروپیوم بروماید (ایپراترکس)

موارد و مقدار مصرف:

الف) مریضی انسدادی طولانی ریه (COPD) بزرگسالان: ۲ پاف ۴ بار در روز از اسپری به صورت استنشاقی استفاده شه. میشه در صورت نیاز اندازه مصرف رو بالا برد ولی بیشترین اندازه مصرف در ۲۴ ساعت نباید از ۱۲ پاف بیشتر شه.

موارد منع مصرف و احتیاط:

به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

مشکلات جانبی:

به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه. مسمومیت و درمان به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

تداخل دارویی:

به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

کارکرد اثر:

به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

فارماکوکینتیک:

به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

اشکال دارویی:

: Inhaler: 20/100 mcg/dose Nebulisation: 200mcg/1mg

طبقه بندی فارماکولوژیک:

: ترکیب یه آنتی کونیرژیک و یه آگونیست بتا آدرنرژیک طبقه بندی درمانی: گشاد کننده نایژه طبقه بندی مصرف در بارداری: رده C اسمای تجاری: Combivent, Duolin Respule ملاحظات اختصاصی به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه. نکات قابل پیشنهاد به مریض به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه. مصرف در سالمندان: اندازه مصرف مانند بزرگسالانه. مصرف در کودکان: به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه. مصرف در شیردهی: به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه. اثر بر آزمایشهای تشخیصی به داروهای سالبوتامول و ایپراتروپیوم مراجعه شه.

.

منبع :