عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول  15

1-1مقدمه   16

2-1 تشریح موضوع و مساله اصلی پژوهش   17

3-1 ضرورت انجام پژوهش   18

4-1 پرسش های پژوهش   20

5-1   اهداف اساسی از انجام پژوهش   22

6-1 محدوده پژوهش   22

1-6-1 محدوده زمانی پژوهش   22

2-6-1 محدوده موضوعی پژوهش   23

3-6-1   محدوده مکانی پژوهش   23

7-1 تعریف واژه ها و اصلاحات تخصصی پژوهش   23

فصل دوم  26

2-1 مقدمه   27

2-2 تعاریف و مفاهیم   27

2-2 -1  تعریف بازاریابی   27

2-2-2 آمیخته بازاریابی  29

2-2-2-1  فعالیتهای ترویجی   30

2-2-3  تحول تبلیغات تا ارتباطات یکپارچه بازاریابی   33

2-2-3-1  تعریف ارتباطات یکپارچه بازاریابی   34

2-2-3-2 مدلهای مختلف ارتباطات یکپارچه بازاریابی   36

2-2-4  ارزیابی تاثیر برنامه های ترویجی   41

2-3   پیشینه پژوهش   41

فصل سوم  50

3-1 مقدمه   51

3-2 روش طرح و پژوهش   52

3-2-1 فرآیند تحلیل سلسله مراتب (AHP) / شبکه ای(ANP) 53

3-2-1-1  روابط درونی معیارها   56

3-2-2  تکنیک دیمتل   57

3-2-3 رویکرد گام به گام روش فرآیند تحلیل شبکه ای   57

-3-2-31 محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه   63

3-2-3-2      روش بردار ویژه   64

3-2-3 -3     محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه   65

3-2-3 -4 محاسبه نرخ ناسازگاری   66

3-2-3 -5      شاخص ناسازگاری تصادفی   68

3-3 فرایند پژوهش   70

3-4  جامعه آماری   71

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه   72

3-6  ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات): الف) روایی ابزار جمع آوری داده ها. ب) پایایی ابزار جمع آوری داده ها  75

3-6-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها   76

3-6-2  پایایی ابزار جمع آوری داده ها   77

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)   79

3-7-1  تحلیل کمی   79

3-7-2  تحلیل کیفی   80

فصل چهارم  81

4-1 مقدمه   82

4-2 معرفی سازمان مورد مطالعه   82

4-3 فرایند تلفیقی ANP-DEMATEL  83

1-3-4  گام اول: تدوین معیارها و زیر معیارها و گزینه ها   84

4-3-1-1 ابزارهای نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی (گزینه های مدل)   84

4-3-1-2 معیارها و زیر معیارهای مدل   87

2-3-4 گام دوم : تدوین مدل ANP  91

4-3-3  گام سوم: تعیین وابستگی میان عوامل با بهره گیری از تکنیک دیمتل   93

4-3-3 گام چهارم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی   101

4-3-4 گام پنجم: تشکیل سوپر ماتریس   120

4-3-5 گام ششم: موزون کردن سوپر ماتریس   122

4-3-6 گام هفتم : اعمال الگوریتم ابتکاری (جهت حل ماتریس ) [81] 124

4-4- مطالعه موردی در بانک تجارت   129

فصل پنجم  132

5-1 مقدمه   133

5-2 اختصار یافته ها   133

5-3 مقایسه با پیشینه پژوهش   136

5-3-1 مقایسه از لحاظ اولویت بندی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی   136

5-3- 2 مقایسه از لحاظ مطالعه ارتباطات داخلی بین معیارها و زیر معیارها   136

5-3- 3 مقایسه از لحاظ اولویت بندی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی   137

5-4 ارائه مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) با در نظر داشتن نتایج حاصل   137

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی   139

5-5-1 تفکیک میان مشتریان سیستم بانکی   139

5-5-2 مطالعه روابط درونی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی   139

5-5-3 تعمیم روش به سازمان های مختلف   139

5-5-4 سنجش تاثیر مدل طراحی شده و اصلاح مجدد   139

پیوست  140

پیوست شماره 1-   پرسشنامه عوامل موثر در انتخاب شیوه های تبلیغاتی برای بانک  141

پیوست شماره 2 – پرسشنامه مشتریان بانک   147

پیوست 3 – باز نویسی پرسشنامه مشتری بانک   148

منابع  150

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری