عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مرخصی‌های استعلاجی:

سازمان‌ها به کارکنان خود زمانی که به علت های بیماری و پزشکی غیبت می‌کنند، مرخصی با حقوق می‌دهند. مرخصی استعلاجی از تعداد روزهای محدودی در سال تشکیل می گردد. متاسفانه به دلیل سوء بهره گیری کارکنان از مرخصی استعلاجی، سازمان‌ها از کارکنان خود گواهی و تائیدیه بیماری را از پزشک معتمد درخواست می‌کنند(کامران نژاد، حسینی، نظری و محترم، 1390: 43). بعضی از سازمان‌ها به کارکنان خود اجازه می‌دهند تا مرخصی استعلاجی بهره گیری نشده خود را جمع‌آوری و اندوخته نمایند. پس از جمع‌‌آوری تعداد روزهای مشخص شده شرکت‌ها به این گونه کارکنان انعام و پرداخت اضافی سالانه پرداخت می‌کنند.

تعطیلات و مرخصی‌های سالانه:

پرداخت حقوق و دستمزد در زمان تعطیلات مشخص، تقریباً یک اقدام عمومی و همگانی می باشد. تعداد روزهای تعطیل شناخته شده برای اینگونه مقاصد، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت می باشد، اما به ندرت از 7 روز کمتر و از 16 روز بیشتر می‌باشد. بعضی سازمان‌ها ترجیح می‌دهند که تمام کارکنان در یک زمان معین از پیش تعیین شده به مرخصی بروند. سازمان‌های دیگر با دادن مرخصی‌های چند نفری موافق هستند و سازمان‌هایی به کارکنان اجازه می‌دهند که به جای بهره گیری از مرخصی پول آنرا دریافت دارند.

پرداخت جایزه به کارکنانی که در روز تعطیل مشغول به کار هستند، برای سازمان‌ها مرسوم و عادی می باشد. عمومی‌ترین اقدام پرداخت 5/1 برابر می باشد اما بعضی از سازمان‌ها 2 برابر پرداخت می‌کنند. (سیدجوادین، 1381، 650).

انواع مزایایی که ذکر گردید تقریباً در همه سازمان‌ها هست. علاوه بر برنامه‌هایی که عمومیت دارند، بسیاری از سازمان‌ها مزایای تکمیلی دیگری را هم تامین می‌کنند تا برانگیزنده کارکنان برای مشارکت بیشتر در سازمان باشد. نوع برنامه‌های ارائه شده از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت می باشد، اما منشاء همه آنها این تفکر می باشد که اگر به کارکنان مزایایی داده گردد، فعالیت‌‌های کاری آنها به سازمان سود می‌‌رساند. بعضی از برنامه‌هایی که عمومیت بیشتری دارند عبارتند از: مزایای آموزشی، مراقبت از کودکان و … (کامران نژاد، حسینی، نظری و محترم، 1390: 46).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی اندازه تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان