عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3- 1مقیاس 1-9 ساعتی برای اولویت بندی.. 59

جدول 3- 2ناسازگاری تصادفی [56].. 68

جدول 4- 1نتیجه سنجش آلفای کرونباخ.. 91

جدول 4- 2-ماتریس تاثیر مستقیم.معیارها.. 94

جدول 4 3-ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها.. 94

جدول 4- 4-ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها.. 94

جدول 4- 5ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها.. 95

جدول 4- 6ماتریس تاثیر مستقیم.زیر معیارها.. 95

جدول 4- 7ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها.. 95

جدول 4- 8ماتریس تاثیر مستقیم.زیرمعیارها.. 96

جدول4- 9-ماتریس تاثیر کلی.معیارها.. 96

جدول 4- 10ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها.. 97

جدول 4- 11ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها.. 97

جدول 4- 12ماتریس تاثیرکلی.زیرمعیارها.. 97

جدول 4- 13ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها.. 97

جدول 4- 14ماتریس تاثیر کلی.زیرمعیارها.. 98

جدول 4- 15ماتریس تاثیرکلی.زیرمعیارها.. 98

جدول 4- 16-مقایسات زوجی-مبنا(معیار اول).. 102

جدول 4- 17-مقایسات زوجی.مبنا معیار سوم.. 102

جدول 4- 18-مقایسات زوجی.مبنا معیار چهارم.. 102

جدول 4- 19-مقایسات زوجی.مبنا معیار پنجم.. 103

جدول 4- 20-مقایسات زوجی.مبنا معیار ششم.. 103

جدول 4- 21-مقایسات زوجی.معیار هفتم.. 103

جدول 4- 22-مقایسات زوجی.مبنا معیار هشتم.. 103

جدول 4- 23مقایسات زوجی. زیرمعیارها1. 104

جدول 4- 24مقایسات زوجی برمبنای برمعیارها2. 104

جدول 4- 25مقایسات زوجی برمبنای زیرمعیارها3. 104

جدول 4- 26مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار 5. 105

جدول 4- 27مقایسات زوجی مبنا زیرمعیار 6. 105

جدول 4- 28-مقایسات زوجی معیارها.مبنا هدف.. 105

جدول 4- 29-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار1. 106

جدول 4- 30-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار2. 106

جدول 4- 31-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنامعیار3. 106

جدول 4- 32-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار4. 106

جدول 4- 33-مقایسات زوجی زیرمعیار.مبنا معیار5. 107

جدول 4- 34-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار6. 107

جدول 4- 35-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار7. 107

جدول 4- 36-مقایسه زوجی زیرمعیار.مبنامعیار8. 107

جدول 4- 37مقایسه زوجی زیرمعیار.زیرمعیار. 108

جدول 4- 38-مقایسات زوجی گزینه ها .1. 108

جدول 4- 39-مقایسات زوجی گزینه ها 2. 109

جدول 4- 40-مقایسات زوجی گزینه ها 4. 110

جدول 4- 41-مقایسات زوجی گزینه ها 5. 110

جدول 4- 42-مقایسات زوجی گزینه ها 6. 111

جدول 4- 43-مقایات زوجی گزینه ها 7. 111

جدول 4- 44-مقایسات زوجی گزینه ها 8. 112

جدول 4- 45-مقایسات زوجی گزینه ها 9. 112

جدول 4- 46-مقایسات زوجی گزینه ها 10. 113

جدول 4- 47-مقایسات زوجی گزینه ها 11. 113

جدول 4- 48-مقایسات زوجی گزینه ها 12. 114

جدول 4- 49-مقایسات زوجی گزینه ها 13. 114

جدول 4- 50-مقایسات زوجی گزینه ها 14. 115

جدول 4- 51-مقایسات زوجی گزینه ها 15. 115

جدول 4- 52-مقایسات زوجی گزینه ها 16. 116

جدول 4- 53-مقایسات زوجی گزینه ها 17. 116

جدول 4- 54-مقایسات زوجی گزینه ها 18. 117

جدول 4- 55-مقایسات زوجی گزینه ها 19. 117

جدول 4- 56-مقایسات زوجی گزینه ها 19. 118

جدول 4- 57-مقایسات زوجی گزینه ها 20. 118

جدول 4- 58-مقایسات زوجی گزینه ها 21. 119

جدول 4- 59-مقایسات زوجی گزینه ها 22. 119

جدول 4- 60مقایسات زوجی گزینه ها 23. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1 مدل بلچ و بلچ.. 36

شکل 2-2 مدل شولتز و کیچن.. 38

شکل 2-3 مدل ونگ و شولتز.. 39

شکل 3-1 روابط درونی معیارها در مدل ANP  . 56

شکل4-1 نقشه رابط معیارها 1. 99

شکل4-2 نقشه رابط شبکه .زیرمعیارها1. 99

شکل4-3 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 2. 100

شکل4-4 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها3. 100

شکل4-5 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها4. 100

شک4-6 نقشه رابط شبکه.زیرمعیارها 5. 101

شکل4-7 نقشه رابط شبکه زیرمعیارها 6. 101

شکل 4-8 سوپر ماتریس ناموزون 1. 123

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی از انجام پژوهش

با در نظر داشتن مطالب پیش گفته شده، ضروری می باشد که مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای صنعت بانکداری با در نظر داشتن ویژگیها، نقاط قوت و ضعف، مزیتهای رقابتی مجموعه و بازار هدف این سازمانها طراحی گردد.

در این پژوهش دو مرحله کار بصورت زیر صورت خواهد گرفت:

  • امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بانک مورد مطالعه
  • طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا برای صنعت بانکداری

هدف از اجرای این پژوهش در دو مرحله یاد شده، در وهله اول کمک به تحقق اهداف بازاریابی سازمان مربوطه می باشد. به بیانی دیگر بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی سازمان در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی می باشد.

اهداف ویژه ای که از پیاده سازی این پژوهش حاصل خواهد گردید به تبیین زیر می باشد:

  1. ایجاد آگاهی در مخاطبان نسبت به خدمات سازمان
  2. ایجاد علاقه و تمایل در مخاطبان
  3. سوق دادن مصرف کننده بالقوه به بهره گیری از خدمات
  4. ایجاد توجه مثبت نسبت به سازمان و خدماتش در مخاطبان

طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گیری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری