عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی کاری

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای درسراسر دنیا مبدل شده می باشد. در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی (غیرکاری) تاکید می گردید. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری،درجستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آن ها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل مستقر کنند (آکدر[1]، 2006: 29). در رویکردی عملی، کیفیت زندگی مفهومی کلی تعریف می گردد که تمام ابعاد زیستی شامل رضایت مادی، نیازهای حیاتی، به علاوه جنبه های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی، و بهداشت اکوسیستم را مورد پوشش قرار می دهد(مهدوی و عرب، 1386: 82).

کیفیت زندگی کاری مانند بهره‌وری به سختی تعریف و سنجیده می گردد. با این همه، یک برنامه کیفیت زندگی کاری در اینجا به معنای فرآیندی می باشد که به وسیله آن همه اعضای سازمان، از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده می باشد، در تصمیم‌هایی که بر شغل‌هایشان به‌خصوص و بر محیط کارشان به‌گونه کلی اثر می‌گذارد به نوعی دخالت می‌یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر می گردد و فشار عصبی و استرس ناشی از کار بر ایشان کاهش می‌یابد.

در واقع کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت می باشد که کارکنان براساس آنها احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت‌نفس می‌کنند. در اینکه سازمان‌ها برای پدیدآوردن این‌گونه احساس‌ها در کارکنان خود چه می‌کنند تفاوت‌هایی هست. به‌طورکلی، در سازمانی که به داشتن برنامه‌های کامیاب در کیفیت زندگی کاری شهرت دارد، دادن و دریافت کردن پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادها، پرسش و خرده‌گیری‌هایی که می‌توانند به همه گونه بهبود در کار بینجامد ترغیب می گردد. در چنین فضایی، ناخشنودی خلاق نشانه‌ای از توجه و دلسوزی سازنده و نه خرده‌گیری کوبنده برای سازمان به‌شمار می‌رود. ترغیب مدیریت برای پدیدآوردن این نوع احساس مشارکت و هم‌گامی در کارکنان اغلب به پدید آمدن اندیشه‌ها و کنش‌هایی برای بالا بردن اثربخشی و کارآیی در عملیات و بهسازی محیط کار منجر می گردد. آنگاه به احتمال زیاد افزایش بهره‌وری در قالب کیفیت و کمیت کار پیامدی طبیعی خواهد بود.

برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی می باشد که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می گردد. از این رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معامله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهد. یافته های مطالعاتی نشان می دهد که اجزای این برنامه ها موجب کاهش اندازه شکایت کارکنان، کاهش نرخ غیبت از کار، کاهش اندازه اعمال مقررات انضباطی، افزایش توجه مثبت کارکنان و افزایش مشارکت آنان در برنامه های نظام پیشنهادها بوده می باشد. از طرف دیگر، برآورده ساختن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان نیز منجر خواهد گردید (شریف[2]، 1990: 50).

سازمانی که به کیفیت زندگی کاری، کارکنان خود توجه دارد از مزایای داشتن نیروی کار متعهدتر برخوردار خواهند بود و تعهد بیشتر نیروی کار یعنی بهره وری بیشتر نیروی کار. مدیران سازمان هایی که به دنبال افزایش بهره وری و کیفیت زندگی شغلی هستند در جهت بهبود توجه ها، افزایش انگیزه افراد برای کار بهتر و بیش تر و نیز قوی تر کردن احساس تعهد آنان نسبت به سازمان، کوشش می کنند و می کوشند تا با کاهش اندازه غیبت کارکنان، ترک شغل و سایر رفتارهاى کناره گیرانه به وسیله آنان، بهره وری سازمان و عملکرد شغلى کارکنان را افزایش دهند (ساعتچی، 1386: 49). این در حالی می باشد که ترک کار برای سازمان ها بسیار پر هزینه می باشد و هر زمان فرد، کارش را ترک می کند، فردی جایگزین، استخدام می گردد و آموزش داده می گردد که بایستی زمان کافی برای کسب تجربه در کار داشته باشد. روحیه کارکنان تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی کاری افراد، و کیفیت زندگی کاری افراد نیز تاثیر مستقیمی بر ترک خدمت از سازمان دارد. پس عدم در نظر داشتن روحیه کارکنان به گونه غیر مستقیم از طریق ایجاد خستگی و نارضایتی در کار باعث کاهش کیفیت زندگی کاری وافزایش غیبت از کار، ترک خدمت و تنیدگی روانی آنان می گردد. از این رو روح بخش کردن محیط کار خواهد توانست این نیاز اساسی را در کارکنان مرتفع سازد(مهداد، 1389: 21).

[1] Akdere

[2] Shareef

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

شناسائی اندازه تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان