عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اثربخشی

اثربخشی  اندازه دستیابی به اهداف سازمان را می سنجد. به اظهار دیگر، اثرات خدمات/محصول را بر جامعه، کمی کرده و مشخص می کند که خدمات/ محصول ارائه شده تا چه اندازه با استانداردها و اهدافی که آن سازمان به خاطر آن به وجود آمده مطابقت می کند. اثربخشی، یک مفهوم کیفی می باشد و اندازه رضایت را از خدمات/محصول ارائه شده نشان می دهد(دعایی و ملک زاده، 1391: 67).

مقصود از اثربخشی درواقع مطالعه اندازه موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. به تعبیری ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، اندازه تحقق اهداف اندازه گیری می گردد(دعایی و ملک زاده، 1391: 67).

به اظهار دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه اندازه از کوشش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده می باشد. در حالیکه نحوه بهره گیری و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می گردد. پیتر دراکر معتقد می باشد اثربخشی یعنی بجای آوردن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می گردد(فقیهی و موسوی کاشی، 1389: 107).

2-4-3- کارایی

کارایی  عبارتست از نسبت ستاده به داده و یا به اظهار دیگر نسبت تولید کالا یا خدمات نهایی به منابع به کار رفته در آن و با این مفهوم نشان داده می گردد. کارایی، یک مفهوم کمی می باشد و اصولاً به اندازه رضایت مشتری یا اندازه دستیابی به اهداف مورد نظر تصریح دارد. کارایی‌ به ‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ می باشد.

سطح‌ افزایش‌ کارایی‌ مستقیماً‌ به‌دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ می باشد. افزایش‌ کارایی‌ موجب‌ ارتقا بهروری‌ و کمک‌ موثر درنیل‌ به‌ اهداف‌ سازمانی‌ خواهد گردید. ‌واژه‌ کارایی، مفهوم‌ محدودتری‌ دارد و در ارتباط‌ با کارهای‌ درون‌ سازمانی‌ مورد بهره گیری‌ قرار می‌گیرد. کارایی‌ سازمان‌ عبارت‌ می باشد‌ از مقدار منابعی‌ که‌ برای‌ تولید یک‌ واحد محصول‌ به‌ مصرف‌ رسیده‌ می باشد‌ و می‌توان‌ آن را برحسب‌ نسبت‌ مصرف‌ به‌ محصول‌ محاسبه‌ نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

‌اگر سازمانی‌ بتواند در مقایسه‌ با سازمان‌ دیگر با صرف‌ مقدار کمتری‌ از منابع‌ به‌ هدف‌ مشخص‌ برسد، می‌گویند که‌ کارایی‌ بیشتری‌ دارد. به‌عبارت‌ دیگر کارایی‌ به‌معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کار انجام‌ شده‌ می باشد. یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام می گیرد(فقیهی و موسوی کاشی، 1389: 108).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی اندازه تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان