عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2-2­ ) تفسیر نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم

طبق مطالعه­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار هست، مشخص گردید، فرضیه فوق تأیید نمی­گردد. با در نظر داشتن آزمون رگرسیون خطی چند متغیره، سطح معنی داری آزمون هاسمن و ضریب تعیین ارتباط معنی­داری بین این دو متغیر نظاره نگردید. پس می توان اذعان نمود که اندازه مالیات پرداختی شرکت تأثیری در تأخیر غیرعادی تصویب سود سالیانه شرکت ندارد. با در نظر داشتن اینکه مالیات متعلقه به سود شرکت ها، هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهامداران تحمیل می کند. تحت قوانین موجود مالیاتی شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را بایستی به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش بازده مالکان می گردد و این امر رغبت سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مدیریت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات، اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می کنند. این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد گردید هر چند نتیجه فرضیه نشان دهنده عدم تأثیر اجتناب مالیاتی بر تأخیر غیرعادی در گزارشگری سالانه می­باشد.

همچنین در ادامه تفسیر نتیجه فرضیه فرعی دوم می توانیم این مطلب را اضافه نماییم که؛ مدیران جهت کاهش هزینه های ناشی از مالیات بر درآمد شرکت انواع گوناگونی از فعالیت های اجتناب مالیاتی را به کار میگیرند.  که آن فعالیت­هامی تواند با ریسک بالایی همراه باشد. در سایه برنامه های اجتناب مالیاتی نباید هیچ اهداف دیگری وجود داشته باشد، اما ماهیت مبهم و غیر شفاف برنامه های اجتناب مالیاتی می­توانتد جایگاه های مناسبی برای مدیریت فرصت طلب در جهت کسب منافع و سوء بهره گیری از منابع مالکان فراهم نماید. اما یک سیستم افشاء کارآمد می تواند رفتار مدیریت واحد اقتصادی را به مالکان برون سازمانی انعکاس دهد تا مدیریت نتواند در سایه فعالیت های اجتناب مالیاتی منافع شخصی خود را دنبال کنند و جهت­گیری آن فعالیت ها در جهت افزایش ثروت سهامداران انجام گیرد. همچنین سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان نماینده دولت در اخذ مالیات در زمان مقرر می­تواند با استقرار سیستم های مناسب مالیاتی، از بروز رفتارهای اجتناب مالیاتی از طرف مدیران جلوگیری نمایند.

در ادامه آزمون فرضیه فرعی دوم نظاره گردید که متغیرهای فرصت رشد شرکت، اندازه‌ی شرکت و اظهار نظر حسابرسی ارتباط معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارند لذا این متغیرها بعنوان متغیرهای کنترلی اهمیت تأثیر خود بر تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی را نمایان ساختند پس می توانیم اظهار نماییم که متغیرهای فوق بایستی مورد توجه بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی و اعتباردهندگان و خصوصا سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. در نهایت در پژوهش حاضر نظاره گردید که بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط منفی و معنی دار وجود ندارد که نتیجه فرضیه فوق با نتایج تحقیقات بهروزی، بنی مهد و سلیمانی( 2013 )، تورل(2010)، آی یوها ( 2012 )، ال اَجمی ( 2008 )، وانگ و سونگ (2006)، عبادین و همپژوهان(2012)، بنی مهد و محسنی شریف (1389)، چمبرز و پنمان (1984)، دوگان و همکاران (2007) و ماهاجان و چندر(2008) مطابقت می نماید و همچنین با در نظر داشتن اینکه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی دار پیدا نمود نشد با نتایج تحقیقات اکتَس و کرگین (2011)، سلی (2010)، دوگان و همکاران (2007)، اوبرت (2006)، وو و همکارانش (2008) و عرب مازار و دیگران(1390) مطابقت نمی نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید