شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

4-5-3 آزمون فرضیه فرعی سوم

فرضیه‌های آماری به صورت فرض صفر(Ho) و فرض مقابل (H1) به تبیین زیر می­باشد:

Ho: بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد.

H1: بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط مثبت و معناداری هست.

مدل رگرسیونی فرضیه سوم:

DELAY = β0 + β1 × BTD +  β2 × UE + β3 × OPIN + β4 × BIG + β5 × SIZE + β6 × MTB

+ β7 × LEV + β8 × DISTRESS + β9 × OWN + β10 × PPE + β11 × ACC + ε

در مدل بالا متغیر تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی (DELAY) به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده می باشد  همچنین متغیر تفاوت دفتری مالیات (BTD) به عنوان متغیر مستقل پژوهش در نظر گرفته شده می باشد. همچنین متغیرهای سود شگفت‌انگیز (UE)، اظهار نظر حسابرسی (OPIN)، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده(BIG)، اندازه‌ی شرکت(SIZE)، فرصت رشد شرکت(MTB)، اهرم عملیاتی (LEV)، بحران مالی (DISTRESS)، درصد پنج سهامداران عمده(OWN)، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات(PPE)، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی(ACC)، به عنوان متغیرهای کنترل پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.  ضریب ثابت معادله رگرسیونی و  و   و β3 و β4  و β5 وβ6 و β7 و β8 و β9 و β10  ضریب متغیرهای مستقل و کنترلی که در واقع نشان دهنده اندازه تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی بر روی متغیر وابسته می‌باشد و هدف تحلیل رگرسیونی برآورد آنها می باشد.

4-5-3-1 آزمون لیمر برای مقایسه‌ی الگوی Pooled  با الگوی اثرات ثابت  برای فرضیه‌ی سوم

قاعده‌ی تصمیم‌گیری آزمون لیمر به شکل زیر می باشد:

الگوی Pooled

الگوی اثرات ثابت

در ادامه نتایج مربوط به آزمون لیمر را در جدول زیر می‌آوریم.

همان‌گونه که نظاره می‌کنید، مقدار آماره‌ی آزمون برابر 56.700792 و مقدار سطح معنی‌داری آزمون برابر 0.000  می باشد که کمتر از 0.05 می باشد. پس فرض صفر آزمون لیمر در سطح 0.05 و با اطمینان 0.95  رد می گردد. پس الگوی مناسب برای برآورد مدل مورد مطالعه در طبقه‌ی Panel ( و نه Pooled) قرار دارد. حال بایستی الگوی اثرات ثابت با الگوی اثرات تصادفی مقایسه گردد. برای انجام این کار بایستی از آزمون هاسمن بهره گیری گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید