مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

3-12) اعتبار درونی و برونی پژوهش

جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح می باشد که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده می باشد یا خیر. اعتبار درونی شرطی می باشد که باعث می گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشته‌اند. به دلیل عدم وجود استاندارد‌های حسابداری لازم‌الاجرا تا قبل از سال 1380 و هم‌چنین عدم آشنایی کافی با استاندارد‌ها در سال‌های ابتدایی لازم‌الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد بهره گیری و اثر ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری مورد بهره گیری جهت اندازه‌گیری و گزارش‌گری رویدادهای مالی، ممکن می باشد بر نتایج پژوهش اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی می باشد که می‌تواند اعتبار درونی را خدشه‌دار سازد. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می‌توان این‌گونه اظهار نمود که، آیا یافته‌های پژوهش قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می‌باشد یا خیر. در پژوهش حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1384 تا 1391 می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد. لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی خارج از بورس می‌بایستی با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.

به گونه کلی دو سوال مهم در مطالعه یافته‌های یک پژوهش مطرح می گردد. اول این‌که نسبت به یافته‌های پژوهش تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال بایستی اعتبار درونی پژوهش را مد‌نظر قراردهیم. سوال دوم این می باشد که تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جوامع دیگر در شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی پژوهش ارتباط دارد. روایی و پایایی از ویژگی‌هایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌طریقه.

روائی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن می باشد. مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.  اهمیت روائی از آن جهت می باشد که اندازه‏گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

3-13) روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات

در این پژوهش  برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش روش داده‌های پانل می‌باشد، زیرا به مقصود مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1384-1391 آزمون می شوند. در ادامه نخست روش داده‌های پانل و آزمون‌های مربوط به آن  تشریح می گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنی‌دار بودن کل مدل و معنی‌دار بودن متغیرهای مستقل تبیین داده می گردد. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوری در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نیز اظهار می گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار  Eviews  و STATA بهره گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری