مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1­) مقدمه

در این فصل، پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرده و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل کرده و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله از پژوهش هدایت شده‌اند، مورد آزمون قرار داد.

برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار EViews 8   بهره گیری شده می باشد. در واقع هدف پژوهش برازش یک مدل رگرسیون خطی بر اساس روش کمترین مربعات به داده­ها می­باشد. در این پژوهش متغیر تأخیر غیرعادی در تصویب سود (DELAY) به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده می باشد همچنین متغیرهای نرخ مؤثر هزینه مالیات (ETR) نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی (CASH ETR) و متغیر تفاوت دفتری مالیات (BTD) به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. همچنین متغیرهای سود شگفت‌انگیز (UE)، اظهار نظر حسابرسی (OPIN)، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده(BIG)، اندازه‌ی شرکت(SIZE)، فرصت رشد شرکت(MTB)، اهرم عملیاتی (LEV)، بحران مالی (DISTRESS)، درصد پنج سهامداران عمده(OWN)، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات(PPE)، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی(ACC) به عنوان متغیرهای کنترل پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. هدف پژوهش مطالعه اندازه تأثیر متغیرهای مستقل و کنترل بر روی متغیرهای وابسته می باشد.  برای وارد کردن داده های پژوهش در نرم افزار EViews8 از روش پانل دیتا(Panel Data)  بهره گیری می کنیم. همان‌گونه که می‌دانیم مجموعه‌ی داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (خانوار، بنگاه و…) می‌باشند که در طی زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده‌اند. به گونه کلی می توان گفت مزیت بهره گیری از داده های تابلویی نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی، آن می باشد که داده های تابلویی، با ترکیبی از سری های زمانی و مقطعی اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم می کند. سری زمانی معمولا دچار هم خطی هستند در حالی که داده های تابلویی، بعد مقطعی داده ها موجب افزایش تغییر پذیری یا تنوع بسیار زیادی می گردد که با در دست داشتن این اطلاعات می توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. در ضمن این روش امکان بیشتری برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی را فراهم می کند که تنها به وسیله آمار های مقطعی و یا سری زمانی، به سادگی قابل شناسی نیست.

با در نظر داشتن تعریف داده‌های پانلی و همچنین مدل داده‌های پژوهش می‌توانیم از روش پانل دیتا برای ورود داده‌ها در نرم‌افزار  EViews8 بهره گیری کنیم.

در این پژوهش جمعاً 82  شرکت پذیرفته شده در بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای هر یک شرکت ها داده های مربوط به سال های 1384 تا 1391 جمع آوری شده می باشد.

آغاز داده‌ها را در یک فابل کاری در محیط ایویوز وارد می‌کنیم. در مرحله‌ی بعدی نمودار خطی تمامی متغیرها را رسم می‌کنیم تا شمایی کلی از وضعیت داده‌ها به‌دست آید. در ادامه نمودار متغیرها را رسم می‌کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید