عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد کارکنان

در نظر داشتن کارکنان و در رأس آن عملکرد آن ها به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه سازمان، پدیده ای می باشد که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته می باشد. بسیاری از تحولات سال های کنونی که در قلب نامتمرکز کردن نظام مدیریت و کارگردانی، کاهش لایه های سازمانی، مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری و اموری همانند این پدید آمده اند، همگی به این دلیل می باشد که توجه سازمان نسبت به نیروی کار دگرگون شده و کارکنان سازمان از تعریف کهنه و نارسای دوره پس از انقلاب صنعتی رها شده و با تعریف منابع پرارزش، شناخته می شوند(ربیعی و همکاران، 1392: 28).

عملکرد یک سازمان نتیجه روابط کارکنان و تعامل افراد، مدیریت و دانش فنی می باشد که متناسب با علم و دانش روز بایستی برای افراد فراهم و تسهیم گردد، تا بتواند بازدهی را افزایش دهد(صفار دینوی و همکاران، 1388: 26).

مدیر خواه برای سود یا بهره وری بیشتر سازمان کوشش کند یا کارآمدی و عملکرد بهتر کارکنان،‌ بایستی پیوسته مراقب انگیزش و شایستگی افراد و گروه های کاری باشد. به تعبیری نیمی از وظیفه مدیر جستجوی همیشگی راه های افزایش سطح شایستگی کارکنان می باشد. یکی از مسائل معمول درفراگرد مدیریت این می باشد که بسیاری از مدیران در تعیین نقاط قوت کارکنان توانایی دارند اما در کمک به علت یابی ضعف ها به همان اندازه اثربخش نیستند. به بیانی دیگر،‌ بسیاری از مدیران در شناسایی مسأله قوی هستند اما در تشخیص علت یا تحلیل آن ضعیفند. پس به مقصود کمک به مدیران در تعیین علت وجود معضلات عملکرد و به وجود آمدن استراتژیهای تغییر به مقصود حل این معضلات نظان ارزیابی عملکرد کارکنان طرح ریزی گردیده می باشد(یعقوبی، کریمی، حسن زاده، جوادی، ماندگار و عابدی، 1392: 7).

عملکرد[1] تعاریف متفاوتی دارد و هریک از صاحب نظران به جنبه های خاصی از آن تصریح کرده و از دیدگاه متفاوتی به آن پرداخته اند که در ادامه بعضی از این تعاریف آورده شده می باشد(حقیقی، احمدی و رامین مهر، 1388: 79):

  • آرمسترانگ[2] (1994) عملکرد را این چنین تعریف نموده می باشد «دستیابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن ها تعیین شده می باشد».

 

  • برنادین[3] (1995) معتقد می باشد که عملکرد را بایستی به عنوان نتایج کاری تعریف نمود، زیرا که این نتایج قوی ترین ارتباط را با اهداف راهبردی سازمان، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی مستقر می کنند.

 

  • کنی[4] (1996) استدلال می کند که عملکرد فرآیندی می باشد که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدای از هدف می باشد.

 

  • برماچ[5] (1998) دیدگاه جامع تری از عملکرد ارائه می دهد که دربردارنده رفتار و نتایج می باشد. وی مطرح می کند که «عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می باشد. رفتارها از عامل نشأت می گیرند و عملکرد را از فکر به اقدام تبدیل می کند». رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند بلکه به نوبه خود پیامدهایی می باشند که از محصول فعالیت های ذهنی و فیزیکی گرفته شده اند و می توان آن ها را جدا از نتایج دانست.

جدول 1-1 تعاریف مختلف دیگری از عملکرد را که صاحب نظران اظهار نموده اند را به ترتیب زمانی آورده می باشد.

[1] Performance

[2] Armstrong

[3] Bernadin

[4] Kane

[5] Brumbach

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی اندازه تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان