عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت

کیفیت ارائه خدمات و تولیدات همواره مورد توجه بشر ها بوده می باشد. شاید توسعه تکنولوژی و صنعت نیز، بر مبنای این اصل استوار باشد که بشر هیچ گاه به وضع موجود خود راضی و قانع نیست و همواره کوشش در بهبود آن داشته می باشد. اهمیت کیفیت در بخش صنعت در دهه های 1940-1950 مورد توجه قرار گرفت(قمری زارع، انوشه، ونکی، حاجی زاده، 1387: 27).

کلمه کیفیت معادل لاتین ” Quality “ و از ریشه عربی ” کیف “ و به معنی چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی می باشد(عمید، ۱۳۷۶: 27). فارغ از معنای لغوی آن اولین سوالی که درمورد آن مطرح می گردد این می باشد که واقعا کیفیت به چه معنا می باشد؟

ادبیات مختلف موجود اظهار گر این می باشد که کوشش های وافری برای تعریف این واژه صورت گرفته می باشد، از آن جمله در صحنه صنعت و بازرگانی، کیفیت برای سالهای متمادی از جایگاه والایی برخوردار بوده می باشد. از لحاظ تاریخی عقیده عمومی و کلی در مورد کیفیت برای اولین بار در صنعت ظاهر شده می باشد، ادوارد دمینگ مانند افرادی می باشد که تلاشهای زیادی را برای بهبود کیفیت در صنعت و بازرگانی انجام داده می باشد. (روینستین، ترجمه زین آبادی، زارعی، ۱۳۸۳).

آن چه که در تعریف کیفیت در حوزه صنعت و بازرگانی تأثیر اساسی اعمال کرده می باشد، معیارها و ملاک های مصرف کنندگان می باشد که همین امر موجب ظهور مفاهیمی نظیر، بهبود مستمر کیفیت و مدیریت کیفیت جامع شده می باشد.

مدیریت کیفیت جامع یکی از رویکردهای جدید مدیریت می باشد که هدف عمده آن بهبود مستمر کیفیت سازمان می باشد. تعاریف مختلفی در مورد مدیریت کیفیت جامع یاد شده می باشد. اما آن چه که در بین تمامی این تعاریف مشترک می باشد، تمرکز بر مشتری و مصرف کننده، مشارکت و تشکیل تیم کاری و بهبود مستمر یادگیری می باشد.

به گونه کلی کیفیت از پنج بعد مورد توجه قرار می‌‌گیرد: کیفیت مدیریت منابع ورودی قبل از فعالیت، اطمینان از برابری ورودی ها با نیازهای سازمان، اطمینان از فرآیند ارزش افزوده که خود بهبود بهره‌وری و نوآوری و کیفیت زندگی کاری را موجب می‌‌گردد(قمری زارع، انوشه، ونکی، حاجی زاده، 1387: 30).

2-4-5- بهره وری

اصولا مدیریت عبارتست از دانش افزایش بهره وری و بهره گیری بهینه از منابع و امکانات موجود به مقصود نیل به اهداف تعیین شده. بهره‌وری در مدیریت به معنای تحقق هدف های سازمان و تولید حداکثر کالاها و خدمت ها با مصرف حدقل منابع انسانی و مادی به کمک تکنولوژی پیشرفته و به گونه کلی با کاربرد شیوه های بهتر مدیریت می‌باشد. بهره‌وری در کار مهمترین موضوع و اساسی‌ترین مساله برای پیروزی سیستم اجتماعی به شمار می رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گاهی بهره‌وری با تولید اشتباها جابجا بهره گیری می شوند. بهره‌وری به معنای تولید نمی‌باشد. می‌توان ثابت نمود که حتی باافزایش تولید، بهره‌وری کار ممکن می باشد کاهش پیدا کند، یا برعکس بهره‌وری کار همراه با افزایش تولید بالا رود. به هرحال نکته مهم اینست که تولید اضافی الزاما معنای افزایش بهره‌وری را نمی‌دهد و همرا بابالا رفتن قدرت تولید نیست(سیدی و اکبری، 1388: 58).

بهره وری  تلفیقی می باشد از کارایی و اثربخشی که بر موارد کمی و کیفی به صورت توأمان تأکید دارد و به تعبیری، عبارتست از نسبت تولید به ثمر رسیده، به نهاده به کار رفته در آن و با این تعریف نمایش داده می گردد . بایستی در هر سازمان، کارایی و اثربخشی را با  هم دید، زیرا ممکن می باشد سازمان کارایی داشته باشد، لکن خدمات/محصول ارائه شده، مطلوبیت لازم را نداشته باشد؛یا اندازه دستیابی به اهداف درحد پایین باشد. در این صورت می گویند سازمان، اثربخش  نیست و چه بسا ممکن می باشد سازمان به هدف ها برسد اما با هزینه بسیار زیاد، باز می گویند سازمان کارا نیست. فرآیند کارایی و تاثیر و بهره وری در یک سیستم را می توان به صورت زیر بیان نمود .اجزاء و عناصر سازمانی، همانند اجزاء و  عناصر سیستم، قابل توجیه اند و مطالعه منحنی حیات و کارکرد سازمان ها وارزیابی کارایی و اثربخشی آن ها، همواره دربهبود سیستم ها، مدنظر قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

شناسائی اندازه تاثیر شیو ه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعی:

شناسائی تاثیر بعد ایمنی  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد بهداشت   در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد مزایا  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

شناسائی تاثیر بعد خدمات  در حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان