عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4) رگرسیون

در این بخش با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می­پردازیم. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی­دار بودن ضریب همبستگی می باشد. اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چندمتغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. پیش فرض­های اساسی رگرسیون خطی چند متغیره ، عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل ، عدم وجود ناپایایی متغیرها می­باشد.

4-4-1) آزمون دوربین- واتسون[1]

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می­گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر می باشد. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون بهره گیری می­گردد. چنان­چه  آماره دوربین- واتسون در بازه 5/1 یا 5/2 قرار گیرد  Hoآزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می­گردد و در غیر این­صورت Ho رد می­گردد یعنی همبستگی بین خطاها هست (مومنی، 1387، 128). در بخش آزمون فرضیات رگرسیونی به مطالعه دوربین واتسون خواهیم پرداخت.

[1]– Durbin- Watson d Test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید