عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2) تعریف و اظهار جامعه آماری پژوهش

محدوده و فضای مطلوب ما جامعه‌های آماری را معین و مشخص می کند؛ پس تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از ” تعدادی از عناصر مطلوب مورد‌نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند “. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز‌کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. جامعه آماری به دو نوع تقسیم می گردد: محدود و نامحدود. اگر جامعه مقادیر از تعداد محدود و ثابتی تشکیل گردد و پایان‌پذیر باشد آن را محدود و در غیر ‌اینصورت، وقتی که جامعه از یک ردیف بی‌انتهای مقادیر تشکیل شده باشد، آن را نامحدود گویند.

3-2-1) قلمرو مکانی

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا بر این اساس، قلمرو مکانی پژوهش حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تا قبل از سال 1384 در بورس پذیرفته شده باشند.

3-2-2) قلمرو زمانی

ضرورت اظهار قلمرو زمانی پژوهش بیشتر به ‌این خاطر می باشد که خواننده در نهایت با در نظر داشتن مقطع زمانی که پژوهش انجام شده می باشد می‌تواند در ارتباط با تحلیل‌ها و استنتاج‌هایی که پیرامون فرضیه‌ها صورت گرفته می باشد، برداشت‌های بهتری داشته باشد و در واقع تأثیر حوادث، روندهای اقتصادی و شرایط سیاسی- اجتماعی را در نتایج پژوهش بازشناسی نماید. اهمیت در نظر داشتن چنین نکته‌ای به‌این خاطر می باشد که در تحقیقات علوم ‌اجتماعی، شرایط ملی تأثیر بسزایی در چگونگی سرنوشت فرضیه‌ها و تحلیل‌های مربوط به آنها در یک فضای سازمانی دارد (خاکی، 1384). لذا محدود کردن بازه زمانی پژوهش، تفسیر نتایج را راحت و قابلیت اتکایی آنها را ارتقاء می‌دهد.

قلمرو زمانی پژوهش حاضر، از سال 84 تا 91 می‌باشد. یکی از علت های انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یادداشت‌های همراه در طول دوره زمانی مورد نظر می باشد که در طول دوره 8 ساله، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده می باشد.

3-3) تعیین حجم نمونه پژوهش

نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از اعضای جامعه آماری که بیانگر ویژگی‌های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، 1377). مزیت انتخاب نمونه از یک جامعه، جلوگیری از اتلاف وقت یک محقق و صرفه‌جویی در منابع مالی می باشد؛ زیرا از طریق مطالعه یک نمونه به‌نسبت کوچک و با اجرای نمونه‌گیری صحیح و پذیرش مقدار ناچیزی خطا، پژوهشگر به نتایج تقریباً درستی خواهد رسید (دلاور، 1383).

اغلب در دنیای اقدام بهتر می باشد نمونه‌گیری به‌روش سیستماتیک انجام گردد در این روش آغاز شرایطی برای انتخاب نمونه تعریف می گردد و سپس نمونه‌های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می‌گردند اما با در نظر داشتن روش و فرضیات پژوهش می‌توان ضوابطی را جهت اعمال در نمونه‌گیری تعریف نمود. از این جهت روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش حذفی سیستماتیک می باشد. از آنجا که جامعه آماری ما، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تا قبل از سال 1384 در بورس پذیرفته شده‌اند. لذا تنها شرکت هایی که دارای شرایط زیر هستند در نمونه قرار می‌گیرند:

  1. تا پایان اسفند ماه 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
  2. پایان سال مالی شرکت ها 29 اسفند ماه باشد.
  3. شرکت ها در دوره مورد نظر، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
  4. شرکت ها در دوره مورد نظر، بیش از سه ماه توقف فعالیت نداشته باشند.
  5. صورت های مالی و یادداشت­های همراه شرکت ها در سال های 1384 تا 1391 به گونه ای کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
  6. تمامی اطلاعات مربوط به اجزای محاسبه متغیر­های معادلات در دسترس و افشا شده باشد.
  7. مشاهدات سال-شرکت که دارای درآمد قبل از مالیات منفی یا صفر نباشند.
  8. مشاهدات سال-شرکت، مالیات قطعی را افشا کرده باشند.
  9. همچنین در گروه، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند. عدم شمول شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل عدم یکنواختی و قابلیت مقایسه آنها با شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد. بخش عمده پوشش سود این شرکت ها حین تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر آنها اتفاق می افتد. در نتیجه گزارش های میان دوره ای آنها درمقایسه با سایر شرکت ها از اهمیت کمتری نزد فعالان بازار سهام برخوردارهستند، ضمن اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشا به همین دلیل از بعضی موارد مستثنی شده اند.

به این ترتیب کلیه شرکت های جامعه آماری برای انتخاب نمونه با در نظر داشتن معیار فوق مطالعه شدند. لذا با در نظر داشتن محدودیتهای فوق82 شرکت در بازه زمانی مربوطه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید در ادامه طریقه انتخاب نمونه در جدول 3-1 به تصویر کشیده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری