عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 ) نتیجه‌گیری کلی

مدیران برای استراتژی­های اجتناب مالیاتی که روی درآمد مشمول مالیات تأثیر می گذارد ارزش زیادی قائل بوده و در واقع به دنبال کاهش هزینه مالیات صورت­های مالی هستند. همچنین مدیران به دنبال استراتژیهایی هستند که مالیات نقدی پرداختی آنها را کاهش دهد که این مسئله می توانست بر زمان ارائه گزارشهای مالی سالانه تأثیرگذار باشد در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل جامعی روی، مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پیدا نمود جامعه مورد مطالعه شامل 82 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سال­های 1384 الی 1391 در شرکت­های مورد مطالعه می باشد. در این پژوهش متغیر تأخیر غیرعادی در تصویب سود به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت (به عنوان متغیر مستقل) با بهره گیری از سه متغیر، نرخ مؤثر هزینه مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و متغیر تفاوت دفتری مالیات مورد سنجش قرار گرفته می باشد همچنین متغیرهای سود شگفت‌انگیز، اظهار نظر حسابرسی، بزرگترین موسسه حسابرسی‌کننده، اندازه‌ی شرکت، فرصت رشد شرکت، اهرم عملیاتی، بحران مالی، درصد پنج سهامداران عمده، نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، نسبت کل اقلام تعهدی به کل دارایی به عنوان متغیرهای کنترل پژوهش در نظر گرفته شده‌اند. هدف پژوهش مطالعه ارتباط متغیرهای مستقل و کنترل با متغیر وابسته می­باشد. برای وارد کردن داده­های پژوهش در نرم افزار Eviews8 از روش پانل دیتا (Panel Data)  بهره گیری گردیده می باشد. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به سه فرضیه فرعی تفکیک شده می باشد که جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. در کل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، حاکی از عدم ارتباط معنی­دار بین نرخ مؤثر مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ها می­باشد لذا متغیرهای اجتناب مالیاتی با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی مرتبط نیست و این نتیجه می­تواند مؤید این مطلب باشد که تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی وابسته به سایر  متغیرهایی به غیر از متغیرهای اجتناب مالیاتی می­باشد.

در نهایت، می توان در پژوهش حاضر یافته های جانبی مرتبط با تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی را بصورت زیر اختصار نمود:

  • فرصت رشد شرکت ارتباط معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛
  • درصد پنج سهامدار شرکت ارتباط معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛
  • اندازه‌ی شرکت ارتباط معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد؛
  • اظهار نظر حسابرسی ارتباط معنی داری با تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت دارد.

به این ترتیب، ملاحظه می گردد که بعضی متغیرهای کنترل وارد شده در مدل های مختلف به نوعی ارتباط معنی­دار خود را نشان داده­اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

پس از مطالعه مساله پژوهش و مطالعات مقدماتی درمورد جواب‌های ممکن، برای پاسخ به سوالات مطرح شده در قسمت اظهار مسأله، فرضیه‌های زیر تدوین شده‌اند:

1- آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست؟

2- آیا بین نرخ مؤثر مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

3- آیا بین نرخ مؤثرمالیات نقدی پرداختی و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

4- آیا بین تفاوت دفتری مالیات و تأخیر غیرعادی در تصویب سود سالیانه شرکت ارتباط معنی داری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید