عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هر سهم با قیمت سهام و حجم معاملات

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- اختصار ی یافته های پژوهش

در ادامه اختصار ی یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش برای سه بخش به گونه جداگانه ارائه می گردد.فرضیه های پژوهش به صورت زیر هستند:

1- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می گردد .

2- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می گردد .

3- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می گردد.

4- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

5- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

6- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می گردد.

5-3-1- اختصار ی یافته های پژوهش در بخش اول

در بخش اول نمونه هایی که در دوره ی رویداد و دوره ی برآورد دارای وقفه بودند حذف شدند و فقط از موارد بدون وقفه ی معاملاتی بهره گیری گردید.در نمایه ی 1-5 اختصار ی یافته های پژوهش در این بخش ارائه شده می باشد، که نتیجه ی نهایی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.

5-3-2- اختصار ی یافته های پژوهش در بخش دوم و سوم

در بخش دوم و سوم تمامی موارد اعلان مورد تحلیل قرار گرفتند. در این دو بخش فقط قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته می باشد، پس فقط برای سه فرضیه ی اول نتیجه گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط ی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت ها و قیمت سهام و حجم دادو ستد سهام شرکت ها می باشد.

مطالعه ارتباط اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم معاملات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید